Algemene voorwaarden

Artikel 1. Wie zijn wij? En wie is de Klant? Wat doen we?

 1. 1. Taste 4 Wine staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53714202. We zijn gevestigd te (3447 GS) Woerden, aan de Trasmolenlaan 12. We zijn bereikbaar via email: info@taste4wine.nl en telefoon: 06 1554 7025.
 2. 2. De Klant is een natuurlijke persoon zijnde een consument of een zakelijke Klant of een rechtspersoon die een offerte aanvraagt c.q. een product (bijv. als Klant) of dienst (bijv. als deelnemer) afneemt. De natuurlijke persoon dient altijd 18 jaar of ouder te zijn. Bij twijfel dient de Klant zich op verzoek te legitimeren.
 3. 3. Taste 4 Wine verkoopt wijnen via haar webshop, verzorgt online wijnproeverijen alsook wijnproverijen (extern) op locatie en biedt verder wijn gerelateerde evenementen op maat aan.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Taste 4 Wine. Afwijkingen zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. 2. Taste 4 Wine heeft te alle tijde het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 3. 3. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de website www.taste4wine.nl. Des verzocht wordt u een schriftelijk exemplaar toegezonden.

Artikel 3. Minimum leeftijd Klant

 1. 1. Taste 4 Wine verstrekt geen alcoholische producten aan personen onder de 18 jaar.
 2. 2. De Klant verklaart door het aangaan van een overeenkomst met Taste 4 Wine, waarop deze algemene voorwaarden aldus van toepassing zijn, steeds expliciet dat zij daartoe gerechtigd is en dat zij en al haar deelnemers ieder 18 jaar of ouder zijn.
 3. 3. De Klant verklaart door het aangaan van een overeenkomst met Taste 4 Wine ter zake van evenementen op externe locaties expliciet dat zij zelf volledig verantwoordelijk is dat zij en al haar deelnemers ieder 18 jaar of ouder zijn. De Klant vrijwaart Taste 4 Wine volledig ter zake van deze verantwoordelijkheid, verplichting en alle daaruit voortvloeiende (financiële) gevolgen.

Artikel 4. Aanbiedingen en overeenkomsten

 1. 1. Alle aanbiedingen van Taste 4 Wine zijn vrijblijvend. 
 2. 2. Taste 4 Wine behoudt zich te allen tijde het recht voor om aanbiedingen in te trekken. 
 3. 3. Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. 
 4. 4. Prijswijzigingen zijn te alle tijde voorbehouden.
 5. 5. Een overeenkomst tussen Taste 4 Wine en de Klant via de website komt tot stand nadat de Klant op de website op de “bestellen” icoon gedrukt heeft, alle verplichte gegevens verstrekt heeft en tot betaling van de bestelling is overgegaan.
 6. 6. Afbeeldingen van wijnen en producten zoals op de website aangegeven kunnen afwijken van de daadwerkelijk geleverde wijnen en producten. De reden hiervoor is dat wijnproducenten en leveranciers van producten, etiketten zonder opgaaf van reden tussentijds kunnen wijzigen. De Klant kan daar aldus geen rechten aan ontlenen.

Artikel 5. Online wijnproeverijen

 1. 1. De deelname aan een online wijnproeverij is die volledig voor rekening en risico van de Klant. 
 2. 2. Taste 4 Wine stelt alles in staat ervoor te zorgen dat de Klant de proeverij naar behoren kan volgen, maar zij is niet aansprakelijk voor het niet op tijd arriveren van de wijnsamples bij deelnemers, voor de beschadiging aan/van de wijnsamples, voor het wegvallen van de (online) live-verbinding of voor iedere andere omstandigheid die buiten de macht van Taste 4 Wine valt. Restitutie van het proeverijgeld vindt in deze gevallen daarom ook niet plaats. In gevallen waar Taste 4 Wine duidelijk blaam treft, wordt in overleg de mogelijkheid geboden om op een andere datum alsnog een online proeverij te volgen of wordt aan de Klant een tegoed verstrekt.
 3. 3. Taste 4 Wine is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen deelnemen aan de online wijnproeverij door de Klant door bijvoorbeeld ziekte of overmacht, wegvallen van de internetverbinding aan de kant van de Klant, falen van apparatuur et cetera. In voorkomende gevallen zal Taste 4 Wine proberen met de Klant tot een voor beide partijen redelijke oplossing te komen.
 4. 4. Taste 4 Wine gaat ervan uit dat Klant in eerlijkheid deelneemt aan de proeverij. Deelname met meer dan het geboekte aantal personen in de online verbinding, ongeoorloofd delen van de livestream met derden of opnemen van (en/of delen van) de livestream kunnen leiden tot uitsluiting van toekomstige deelname en aansprakelijkheid op basis van de auteurswet en andere wettelijke grondslagen. 
 5. 5. Taste 4 Wine bezit het onvervreemdbaar auteursrecht op de materialen, opnames en uitzendingen die ter beschikking gesteld worden aan de Klant na aankoop van de online proeverij. Terbeschikkingstelling vindt plaats door verstrekken van links en/of inlogcodes en passwords aan de Klant. De Klant is niet gerechtigd deze links of code(s) aan derden te verstrekken, filmopnames of foto’s voor commercieel gebruik te maken, te verspreiden of anderszins te gebruiken al dan niet voor eigen gewin. Bij geconstateerde schending, van deze bepaling volgt onmiddellijke uitsluiting van deelname aan (online) proeverijen en aansprakelijkheid op basis van de wet. 
 6. 6. Taste 4 Wine behoudt zich het recht voor online proeverijen te schrappen of te verplaatsen zonder opgaaf van reden. In dergelijk geval worden de kosten van deelname binnen 14 werkdagen teruggestort op de bankrekening van de Klant of – in overleg – omgezet in een tegoed(bon).

Artikel 6. Prijzen en Betaling

 1. 1. Alle prijzen zijn in euro en worden uitsluitend in euro’s op de website aangegeven. Op de website zijn de prijzen van producten inclusief accijns en omzetbelasting (btw) vermeld.
 2. 2. De factuur wordt automatisch bij bestelling naar de e-mail van de Klant toegezonden na het afronden van een bestelling op de website.
 3. 3. Indien Taste 4 Wine op of nabij de locatie van de proeverij parkeerkosten moet maken, zullen deze kosten aan de Klant worden doorbelast.

Artikel 7. Bestelling via de webshop

 1. 1. De meeste artikelen worden binnen één werkdag geleverd als de Klant op werkdagen voor 17:00 uur bestelt, maar sommige producten worden binnen twee tot drie werkdagen geleverd. De levertijden gelden echter als indicatie en niet als fatale termijn. 
 2. 2. Mocht er sprake zijn van een afwijkende levertijd dan wordt de Klant hiervan zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht via e-mail of telefoon. In dat geval heeft de Klant de bevoegdheid om de overeenkomst met Taste 4 Wine te ontbinden, door dit schriftelijk (via brief of e-mail) aan Taste 4 Wine te melden. Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de Klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen nadat Taste 4 Wine het in bovenstaand artikel genoemde verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, op de bank- of girorekening van de Klant teruggestort.
 3. 3. Taste 4 Wine behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen aan de Klant over te gaan, zodat een bestelling in twee of meerdere zendingen wordt verzonden.
 4. 4. Taste 4 Wine houdt zich het recht voor een opvolgende jaargang van de bestelde wijn te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is. Taste 4 Wine hoeft de Klant hiervan vóór levering niet op de hoogte te stellen. Echter, alleen indien het aanbieden van een opvolgend jaargang voor Taste 4 Wine niet mogelijk is dan kan Taste 4 Wine na overleg met de Klant een alternatief aanbieden. De Klant kan in dit laatste geval wel er voor kiezen om haar bestelling te annuleren en terugbetaling van de aankoopprijs te verzoeken. Taste 4 Wine zal dan binnen veertien (14) werkdagen tot terugbetaling overgaan.
 5. 5. De Klant kan geen rechten ontlenen aan de op de website getoonde foto’s en de daarop vermelde omschrijvingen en jaartallen van producten.

Artikel 8. Bezorgopties

Standaard levering

 1. 1. De bestelling wordt gratis thuis geleverd wanneer de Klant voor minimaal € 200,-, of meer bestelt en de betaling via iDeal voldoet. 
 2. 2. Bestelt de Klant voor minder dan € 200,- en/of doet geen betaling via iDeal dan gelden de standaard PostNL tarieven. 
 3. 3. Taste 4 Wine dient de Klant steeds vooraf te informeren over de kosten van de verzending.
 4. 4. Als de Klant niet thuis is, wordt de bestelling afgegeven bij de buren (tenzij anders aangegeven). Mocht bij de buren ook geen gehoor zijn, zal de bestelling de volgende dag opnieuw worden aangeboden.

Artikel 9. B2B klanten

 1. 1. De Klant ontvangt een offerte en een factuur na bestelling. 
 2. 2. Taste 4 Wine ondersteunt verschillende online betalingsmethoden zoals iDeal. B2B klanten dienen vooraf, schriftelijk met Taste 4 Wine een betalingsmethode overeen te komen. 
 3. 3. De betalingstermijn van de facturen van Taste 4 Wine is 14 dagen.
 4. 4. In het geval dat de betalingstermijn wordt overschreden, is Taste 4 Wine gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een contractuele rente van 2% per maand aan de Klant in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
 5. 5. Taste 4 Wine zal bij overschrijding van de betalingstermijn eerst een herinnering sturen. Indien de Klant ook na voornoemde herinnering niet, niet volledig of niet vóór de in de herinnering gestelde uiterste datum van betaling heeft betaald, heeft Taste 4 Wine het recht om haar buitengerechtelijke (incasso-) kosten aan de Klant in rekening te brengen.

Artikel 10. Evenementen

 1. 1. Alle voorstellen zijn op basis van beschikbaarheid. 
 2. 2. Betaling voor proeverijen geschiedt door 50% direct bij reservering en de overige 50% uiterlijk 7 dagen voor de datum van de proeverij, tenzij anders overeengekomen. Het factuurbedrag dient volledig en in één keer betaald te worden door overschrijving daarvan op de bankrekening van Taste 4 Wine.
 3. 3. Indien de factuur niet conform het bepaalde in lid 1 van dit artikel voldaan wordt, vervalt de overeenkomst automatisch, tenzij Taste 4 Wine middels een schriftelijke bevestiging de geldigheidsduur heeft verlengd en/of akkoord is gegaan met een afwijkende betaalwijze. 
 4. 4. Taste 4 Wine kan niet aan haar voorstellen gehouden worden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het voorstel, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. 5. Taste 4 Wine is niet aansprakelijk voor het niet correct overkomen van aanvragen, boekingen of mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen de Klant en Taste 4 Wine danwel tussen Taste 4 Wine en derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Taste 4 Wine.
 6. 6. Taste 4 Wine is niet aansprakelijk voor gebeurtenissen en schades ontstaan voor, tijdens en na de door of namens haar georganiseerde evenementen op externe locaties. De klant vrijwaart Taste 4 Wine volledig voor hiervoor bedoelde aansprakelijkheid en de alle eventueel daaruit voortvloeiende schades.
 7. 7. De Klant zorgt ervoor dat alle gegevens, waarvan Taste 4 Wine aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Taste 4 Wine worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig aan Taste 4 Wine zijn verstrekt, heeft Taste 4 Wine het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Klant in rekening te brengen. Taste 4 Wine is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij uit zijn gegaan van door de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 8. 8. Taste 4 Wine zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.
 9. 9. Wijzigingen in de overeenkomst ter zake van een evenement (zoals een wijnproeverij op locatie) komen alleen tot stand in onderling overleg en na acceptatie door zowel Taste 4 Wine als de Klant. Beide partijen hebben de mogelijkheid de overeenkomst alsnog te ontbinden indien geen overeenstemming bereikt wordt inzake de wijziging van de overeenkomst, zonder daarmee in gebreke te komen. Het bepaalde in lid 8 van dit artikel blijft hierbij echter onverminderd van kracht. Wijziging is mogelijk tot 2 weken voor de datum van de proeverij.
 10. 10. Indien de Klant een overeenkomst ter zake van een evenement geheel of gedeeltelijk annuleert vóór c.q. op datum van uitvoering daarvan, is de Klant als schadevergoeding de volgende annuleringskosten in percentages van het in de overeenkomst vermelde bedrag verschuldigd:
 • – 24 uur voor het evenement: 100%
 • – 3 dagen tot de dag van het evenement: 75%
 • – 2 weken tot 3 dagen voor het evenement: 50%
 • – 3 weken tot 2 weken voor het evenement: 25%

Annulering van een overeenkomst door de Klant dient schriftelijk te geschieden. Voor de vaststelling van de annuleringskosten wordt uitgegaan van de datum waarop de schriftelijke annulering Taste 4 Wine heeft bereikt.

 1. 11. Mocht de Klant door wijziging of annulering van de overeenkomst recht hebben op gehele of gedeeltelijke restitutie van een reeds voldane betaling, dan zal Taste 4 Wine deze restitutie laten plaatsvinden binnen vijf (5) werkdagen nadat de wijziging of annulering is overeengekomen.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud

 1. 1. Alle aan de Klant geleverde zaken blijven eigendom van Taste 4 Wine, totdat alle bedragen die de Klant verschuldigd is volledig aan Taste 4 Wine zijn voldaan.

Artikel 11. Risico

 1. 1. Het risico tijdens het transport van het door de Klant bestelde product is voor Taste 4 Wine. Op het moment van levering van het product, of het moment dat redelijkerwijze als levering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product op de Klant over, behoudens de aansprakelijkheden die wettelijk niet door Taste 4 Wine kunnen worden uitgesloten.
 2. 2. Taste 4 Wine houdt steeds zich het recht voor een opvolgende jaargang van de bestelde wijn te leveren indien de aangeboden jaargang niet meer leverbaar is. Taste 4 Wine hoeft de Klant hiervan vóór levering niet op de hoogte te stellen.

Artikel 12. Overmacht en/of bijzondere of onvoorziene omstandigheden

 1. 1. Taste 4 Wine is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Als overmacht geldt iedere van buitenkomende oorzaak, voorzien of niet-voorzien, waarop Taste 4 Wine geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Taste 4 Wine niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Deze omstandigheden zijn onder meer maar niet alleen een bedrijfsstoring, een storing in internetverbinding, transportvertraging, epidemie of pandemie en de daarvoor ingevoerde (overheids)maatregelen en de gevolgen daarvan, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.
 2. 2. Taste 4 Wine heeft het recht in geval van overmacht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Taste 4 Wine is in dat geval niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende schade of gevolgschade.

Artikel 13. Bedenktijd en retourneren

 1. 1. Nadat de Klant zijn bestelling heeft ontvangen, kan de Klant nog 30 dagen nadenken over zijn aankoop. Artikelen kunnen binnen die termijn alleen worden geretourneerd indien deze ongeopend of ongebruikt zijn en waarvan de verzegeling nog niet verbroken is.
 2. 2. De Klant mag binnen 30 dagen het artikel ruilen voor een ander exemplaar. Artikelen kunnen alleen geruild worden indien deze ongeopend of ongebruikt zijn en waarvan de verzegeling nog niet verbroken is. 
 3. 3. Voordat de wijn terug gestuurd wordt, kan de Klant telefonisch contact opnemen met Taste 4 Wine zodat het retourneren persoonlijk kan worden afgehandeld.
 4. 4. Bij Taste 4 Wine dient de Klant de artikelen op eigen kosten te retourneren. De klant kan uiteraard altijd eerst hierover telefonisch contact opnemen met Tast 4 Wine.
 5. 5. Behoudens de verzendkosten zijn er geen extra kosten verbonden aan het ruilen van artikelen, tenzij er sprake is van meerprijs.
 6. 6. Indien de Klant de overeenkomst ingevolge bovenstaand artikel wenst te ontbinden, dient de Klant dit schriftelijk (via e-mail of brief) aan Taste 4 Wine te verklaren. De Klant dient het product – na overleg met Taste 4 Wine – te sturen naar een door Taste 4 Wine vastgesteld retouradres. De Klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
 7. 7. Indien de Klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat de Klant de overeenkomst met Taste 4 Wine ingevolge bovenstaand artikel heeft herroepen, zal Taste 4 Wine deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat Taste 4 Wine het door de Klant geretourneerde product in goede orde heeft ontvangen, aan de Klant terugbetalen.
 8. 8. Taste 4 Wine behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt, of door de schuld van de Klant (anders dan die van Taste 4 Wine of de leverancier van het product) is beschadigd.
 9. 9. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Taste 4 Wine schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de Klant te wijten is of anderszins voor risico van de Klant komt, zal Taste 4 Wine de Klant hiervan schriftelijk (via brief of e-mail) in kennis stellen. Taste 4 Wine heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de Klant terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 14. Klacht

 1. 1. Taste 4 Wine zal eventuele klachten zo spoedig mogelijk trachten op te lossen en de Klant daarvan op de hoogte houden. Taste 4 Wine stelt het op prijs als de Klant haar laat weten wanneer de Klant een klacht heeft of vindt dat er iets beter kan. Dit kan via e-mail: info@taste4wine.nl

Kurk?

 1. 2. Helaas komt het weleens voor dat een wijn kurk heeft. In geval van kurk kan de Klant dit te allen tijde doorgeven via e-mail: info@taste4wine.nl
 2. 3. De fles dient ¾ vol te zijn als deze retour wordt gestuurd; alleen dan komt deze in aanmerking voor creditering. 
 3. 4. Wijnen die achteruit gegaan zijn door te lang of foutief bewaren of door uitdroging van de kurk vallen niet onder dit beleid; Taste 4 Wine aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. De kosten van retourzending zullen niet worden vergoed.

Artikel 15. Toepasselijke recht en geschillenregeling

 1. 1. Op alle aanbiedingen van, bestellingen bij en overeenkomsten met Taste 4 Wine is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. 2. Geschillen tussen Taste 4 Wine en haar contractspartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse Rechter.

Santé!